Ochrona Danych Osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dlatego chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po wejściu w życie Rozporządzenia.


Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem danych jest Fundacja Pomóż Walczyć o Życie z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Hłaski 35/6, 54 – 608 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000428288, NIP: 8982201163, REGON: 021933770, kontakt: fundacja@pomozwalczyc.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w sytuacji, kiedy kontaktują się Państwo z nami drogą mailową (adres mailowy, Państwa imię i nazwisko) i pytają o działalność Fundacji, o zasady przystąpienia do programu subkont (Program Pomocy Chorym) oraz proszą o porady oraz informacje. W sytuacji, kiedy decydują się Państwo przystąpić do Programu rozpoczynamy przetwarzanie danych, jakie podają Państwo w formularzu zgłoszeniowym (są to: imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres mailowy, dane osobowe zawarte w zaświadczeniu lekarskim). Dane w formularzu zgłoszeniowym są niezbędne, aby zweryfikować Państwa tożsamość oraz możliwość założenia subkonta (zaświadczenie lekarskie).

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?
Jeżeli są Państwo zainteresowani działalnością Fundacji i przesyłają do nas zapytania/prośby o porady, przetwarzamy dane, aby udzielić Państwu odpowiedzi drogą mailową. Działalność informacyjna wynika z naszego Statutu (paragraf 8 pp. h). Jeżeli przystąpili Państwo do programu subkont i zawarli z nami Porozumienie w tej sprawie, przetwarzamy dane, aby zrealizować to Porozumienie. Wówczas przetwarzanie Państwa danych osobowych rozpoczyna się w momencie wypełnienia przez Państwa i przesłania do nas formularza zgłoszeniowego. Od tego momentu kontaktujemy się z Państwem na wskazany adres mailowy (pierwszy raz, aby potwierdzić pozytywne rozpatrzenie wniosku o założenie subkonta – otrzymują wówczas Państwo email zatytułowany „Witamy w Fundacji Pomóż Walczyć o Życie”). Jeżeli formularz rejestracyjny nie jest prawidłowo wypełniony, również informujemy o tym w formie mailowej. Po założeniu subkonta na podstawie paragrafu 4 pp.2 Porozumienia, jakie Państwo z nami zawarli – każdego pierwszego dnia miesiąca wysyłamy na Państwa adres mailowy stan subkonta za miesiąc poprzedni. W momencie wypłaty środków z subkonta, również otrzymują Państwo informację o tym fakcie. Jeżeli w procesie opłacania faktur albo podań o zwrot kosztów pojawiają się po naszej stronie jakiekolwiek wątpliwości/pytania, to zwracamy się z prośbą o ich wyjaśnienie. Otrzymujemy także zapytania z Państwa strony i na nie również odpowiadamy drogą mailową. Podobnie odpowiadamy na zapytania, jakie Państwo do nas kierują w sprawie zakresu finansowania. Jeżeli w toku naszej współpracy pojawiają się z Państwa strony dodatkowe kwestie, również wyjaśniamy je drogą mailową. Będziemy także przesyłać Państwu informację na temat projektów realizowanych w Fundacji. Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest koniecznym warunkiem przystąpienia do programu subkont – PPCH. Bez Państwa zgody na przetwarzanie przez Fundację tych danych, nie jest możliwe założenie i korzystanie z subkonta.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Państwa dane przekazujemy wyłącznie do biura rachunkowego oraz podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę przetwarzania danych osobowych w celach obsługi systemu informatycznego. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, np. organom ścigania, sądom, organom kontrolnym (oczywiście tylko wówczas, gdy te podmioty wystąpią do nas z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną). Nie przekazujemy Państwa danych osobowych firmom marketingowym oraz reklamodawcom. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych osobowych?
Mają Państwo prawo: w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w każdym czasie żądać od Fundacji dostępu do treści przetwarzanych danych, żądać sprostowania przetwarzanych danych, żądać od Fundacji ograniczenia przetwarzania danych, żądać całkowitego usunięcia przekazanych Fundacji swoich danych osobowych, wnieść sprzeciw wobec celu przetwarzania danych osobowych, otrzymać w jednym dokumencie wszystkie zgromadzone, dotyczące Państwa dane osobowe oraz żądać ich przekazania bezpośrednio przez Fundację innemu podmiotowi,  w przypadku naruszenia przez Fundację przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych, wnieść do Urzędu Ochrony Danych Osobowych stosownej skargi. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o wysłanie maila na adres fundacja@pomozwalczyc.pl.
Wówczas niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy i poinformujemy o realizacji żądania.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe?
 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jaką wyrazili Państwo w momencie rejestracji do programu subkont – PPCH. Przetwarzamy dane, aby zrealizować warunki zawartego z Państwem Porozumienia (przetwarzanie danych w tym przypadku jest niezbędne do wykonania umowy).

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – fundacja@pomozwalczyc.pl