Regulamin Serwisu, Polityka Prywatności

Regulamin serwisu internetowego Fundacji Pomóż Walczyć o Życie

Polityka Prywatności

Preambuła

Serwis Internetowy Fundacji Pomóż Walczyć o Życie dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.pomozwalczyc.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony oraz korzystanie z jej funkcjonalności. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i Państwa wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Fundację plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach, są niezbędne do realizacji pomocy. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której dane dotyczyły.

§ 1. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domeny https://pomozwalczyc.pl
Zasady korzystania z Serwisu są udostępniane nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym https://pomozwalczyc.pl w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu. Strona internetowa Serwisu działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności niniejszego Regulaminu. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie.
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

§ 2. Definicje

1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Fundacja Pomóż Walczyć o Życie z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 54 – 608 ) przy ul. Hłaski nr 35, lok. 6 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000428288, NIP: 8982201163, REGON: 021933770
2. Baza Podopiecznych – zbiór Danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników do Serwisu, które sąą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Usług Serwisu;
3. Dane – wszelkie dane, w tym Dane Osobowe dostarczane do Administratora lub dostępne dla niego, jak również udostępnione przez Użytkowników w Serwisie w jakikolwiek sposób, w szczególności w trakcie korzystania z Serwisu bądź Usługi, jak również w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej bądź przekazywane telefonicznie lub w inny sposób;
4. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
5. Materiały – wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Administratora, w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;
6. Partner – podmiot inny niż Administrator lub Użytkownik, który na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej z Administratorem może za pośrednictwem Serwisu lub poza nim oferować Użytkownikom swoje usługi, które nie są świadczone przez Administratora;
7. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje zasad zbierania, przechowywania, przetrwania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika;
8. Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
9. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem domeny https://pomozwalczyc.pl
10. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu; pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisu jako Użytkownik.

§ 3. Zasady korzystania usług

1. Korzystanie z Usług nie wymaga rejestracji, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących konkretnej Usługi.
2. Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi.
3. Umowa dotycząca Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych poniżej w ust. 5
4. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej Usług.
5. Rozwiązanie Umowy dotyczącej Usługi przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez: zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi, przesłanie oświadczenia na piśmie, które należy kierować na adres Wrocławiu (kod poczt. 54 – 608 ) przy ul. Hłaski nr 35/6 lub na adres internetowy.

§ 4. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do innych celów sprzecznych z prawem, niezgodnych z Regulaminem dotyczącego danej Usługi, lub naruszających prawa innych osób.
2. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, Administrator uznaje za niedopuszczalne:
1. rozpowszechnianie treści pornograficznych;
2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
3. przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
4. wykorzystywanie Danych Osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu;
5. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
6. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć , wyznanie itp.);
7. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych;

§ 5. Polityka prywatności w tym ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych

1. Baza Podopiecznych podlega ochronie prawnej, a Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Fundacja Pomóż Walczyć o Życie, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Hłaski 35/6
2. Fundacja przetwarza dane osobowe, zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Administrator serwisu gromadzi następujące dane osobowe rejestrowane w formularzu zgłoszeniowym przystąpienia do Programu Pomocy Chorym (PPCh): imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonu, PESEL, nr dowodu osobistego, dane adresowe, załączone przez Podopiecznego zaświadczenia.
4. Przekazane przez Użytkowników dane osobowe wymienione w niniejszym regulaminie, będą przetwarzana w celach statutowych Fundacji. Zebrane dane osobowe będą wykorzystane także w celach marketingowych, informowania o działaniach Fundacji – wysyłanie bezpłatnego newslettera. Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników strony internetowej Fundacji, a także prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony.
5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania swoich Danych Osobowych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania i ich usunięcia z Bazy.
6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy zwrócić się z odpowiednim z żądaniem na piśmie na adres pocztowy Administratora z dopiskiem: „Dane osobowe” bądź drogą elektroniczną na adres E-mail.
7. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, Danych Osobowych Użytkownika innym administratorom danych bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby Dane Osobowe były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
8. W serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych pliki cookies i są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.
9. Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki).
10. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
11. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.
12. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

§ 6. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo, jak również̇ prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Administratorowi.
2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Administratora lub Użytkownika wprowadzającego je do Serwisu.
3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i Materiałów wprowadzanych przez Administratora i udostępnianych w Serwisie dysponuje Administrator.
4. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, Danych, Materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.
5. Postanowienia ust. 1 – 4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do będących integralną częścią Serwisu baz danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie baz danych.

§ 7. Zmiana Regulaminu serwisu

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie serwisu. Każdego Użytkownika serwisu należącego do Fundacji Pomóż Walczyć o Życie obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności” o zmianach Fundacja będzie informować na stronie serwisu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.
2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować na adres email : fundacja@pomozwalczyc.pl