Poradnik

Poradnik

Dla kogo jest Program Pomocy Chorym w skrócie PPCh (tzw. subkonto)

– dla ludzi dotkniętych utratą zdrowia, w szczególności chorym na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłym oraz dzieciom chorym i niepełnosprawnym.

W jakim celu jest PPCh

– w celu gromadzenia środków w szczególności na leczenie, operacje, rehabilitację, poprawę jakości życia, pomoc społeczną.

Czy Fundacja pobiera jakieś opłaty za prowadzenie subkonta – Za administrowanie subkontem fundacja nie pobiera żadnych opłat.

Fundacja nie pobiera od Podopiecznych żadnych opłat.

W jaki sposób można przystąpić do PPCh

– na dwa sposoby:
1) Najszybszy sposób to rejestracja online
Zakładanie subkonta online
Jak przystąpić do bezpłatnego Programu Pomocy Chorym w skrócie PPCh i mieć możliwość korzystania z subkonta? To proste!

Krok 1

Zapoznaj się z Porozumieniem w Sprawie Przystąpienia do Programu Pomocy Chorym – Porozumienie w Sprawie PPCh.

Krok 2

Zapoznaj się z Regulaminem dotyczącym Programu Pomocy Chorym – Regulamin PPCh.

Krok 3

Przygotuj zaświadczenie lekarskie o fakcie bycia osobą chorą/niepełnosprawną lub opiekunem prawnym takiej osoby. Potwierdzeniem w/w faktu powinno być zeskanowane lub sfotografowane zaświadczenie lekarskie lub wypis ze szpitala (strona potwierdzająca tożsamość oraz diagnozę) załączone w formularzu rejestracyjnym; oryginał zaświadczenia osoba przystępująca do Programu Pomocy Chorym powinna przechowywać do wglądu i przedstawić drogą pocztową na każdorazowe wezwania Fundacji. W przypadku, kiedy Chory nie jest w stanie przesłać zaświadczenia drogą elektroniczną, możliwe jest przesłanie pocztą. Wydłuża to jednak proces rozpatrywania podań.

Krok 4

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Potwierdzeniem przystąpienia do Programu Pomocy Chorym jest email przesłany przez Fundację na adres wskazany w formularzu podczas procesu rejestracji z informacją o pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji „Witamy w Fundacji – Pomóż Walczyć o Życie”. W przypadku nie korzystania z poczty elektronicznej, potwierdzenie przystąpienia do Programu jest wysyłane pocztą.
Nota prawna: Na podstawie art. 353 kodeksu cywilnego (zasada swobody zawierania umów) strony zawierające umową mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania. Zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażone przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym także oświadczenie woli w formie elektronicznej. Nie ma zatem przeszkód, aby przystąpienie do Programu Pomocy Chorym następowało poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej. Do zawarcia umowy między stronami dochodzi, gdy oświadczenie woli jednej ze stron dotarło do drugiej strony tak, aby mogła się ona z nim zapoznać, także za pośrednictwem Internetu. Zgodnie zaś z art. 61 par 2 kodeksu cywilnego oświadczenie woli wyrażone w drodze elektronicznej jest złożone w chwili, kiedy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Z powyższego wynika, że wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz odesłanie na wskazany adres mailowy przez fundację potwierdzenia zawarcia umowy subkonta wypełnia obowiązki niezbędne do zawarcia umowy.
Za administrowanie subkontem fundacja nie pobiera żadnych opłat.
Jeżeli jednak chcieliby Państwo otrzymać Porozumienie drogą pocztową w formie papierowej, to informuje, że jest taka możliwość. Wystarczy zgłosić nam ten fakt w odpowiedzi na maila zatytułowanego „Witamy w Fundacji – Pomóż Walczyć o Życie”, następnie wysłać do nas wypełnione formularze Porozumienia i Regulaminu. Zwrotnie otrzymają Państwo dokumenty zatwierdzone przez Fundację.
2) lub pocztą tradycyjną, poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, podpisanie i wysłanie pocztą na adres pocztowy Fundacji

Krok 1

Zapoznaj się z treścią:
Porozumienia w Sprawie Przystąpienia do Programu Pomocy Chorym – Porozumienie w Sprawie PPCh
oraz z Regulaminem dotyczącym Programu Pomocy Chorym – Regulamin PPCh

Krok 2

Wypełnij dokumenty – załączając wymaganą dokumentację

Krok 3

Prześlij na adres:
„Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie”
ul. Marka Hłaski 35/6
54-608 Wrocław
Potwierdzeniem przystąpienia do Programu jest pismo przesłane przez Fundację na adres korespondencyjny wskazany w Porozumieniu, o pozytywnym zakończeniu procesu przyjęcia.
Za administrowanie subkontem fundacja nie pobiera żadnych opłat.

Kiedy wiadomo, że subkonto zostało założone?

Rejestrując się online:
Potwierdzeniem założenia subkonta jest odesłanie na adres mailowy Chorego informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Jest to email zatytułowany Witamy w Fundacji Pomóż Walczyć o Życie.
Rejestrując się poprzez pocztę tradycyjną:
Potwierdzeniem przystąpienia do Programu jest pismo przesłane przez Fundację na adres korespondencyjny wskazany w Porozumieniu, o pozytywnym zakończeniu procesu przyjęcia.

Jak sprawdzić stan środków zgromadzonych na moim subkoncie?

Między 1-5 dniem każdego miesiąca na adres mailowy Podopiecznego podany w formularzu zgłoszeniowym przysyłana będzie aktualizacja stanu subkonta.

Na co mogę przeznaczyć środki zgromadzone na subkoncie?

Wykaz świadczeń, które mogą być finansowane z subkont znajdują się w Regulaminie do Programu Pomocy Chorym. Szczegółowy wykaz znajduje się w Regulaminie PPCh.

Jak odbywa się opłacanie faktur za zakupione przeze mnie leki i usługi?

Możliwe są dwa sposoby:
1. Fundacja zwraca pieniądze Podopiecznemu Programu za poniesione koszty na podstawie faktury/rachunku wystawionego na Podopiecznego.
2. Przelewa pieniądze bezpośrednio z subkonta Podopiecznego na konto sprzedawcy/usługodawcy na podstawie faktury/rachunku wystawionego na Fundację.

Jak wystąpić o zwrot poniesionych kosztów przez Podopiecznego:

Podopieczny PPCh opłacił wystawioną na siebie fakturę/rachunek z własnych środków i występuje do Fundacji o zwrot poniesionych kosztów na prywatne konto bankowe.

 • Zapoznaj się z: Regulamin PPCh
 • Sprawdź czy towar/usługa mogą zostać opłacone ze środków zgromadzonych na subkoncie, w razie wątpliwości – skontaktuj się z nami przed dokonaniem zakupu.
 • Dokonaj zakupu towaru/usługi na fakturę/rachunek wystawiony na Siebie.
 • Zakup nie może przekraczać stanu środków zgromadzonych na subkoncie.
 • Pobierz, wypełnij i podpisz załącznik numer 3 do Porozumienia.
 • Prześlij do nas na adres mailowy fundacja@pomozwalczyc.pl skan wypełnionego załącznika oraz opłaconych wystawionych na Podopiecznego faktur/rachunków lub oryginały dokumentów na adres pocztowy Fundacji – Fundacja Pomóż Walczyć o Życie ul.M.Hłaski 35/6, 54-608 Wrocław
 • Gdy dokumenty były wysłane na adres mailowy, to po sprawdzeniu ich poprawności pod względem merytorycznym i księgowym, księgowość dokonuje niezwłocznie zwrotu poniesionych kosztów na wskazany w załączniku nr 3 numer konta.
 • Następnie do Podopiecznego zostaje wysłany mail z informacją, że zwrot poniesionych kosztów został zrobiony i prośbą o niezwłoczne wysłanie oryginałów dokumentów na adres pocztowy Fundacji.
 • Jeśli dokumenty od razu zostały wysłane pocztą tradycyjną, to procedura wygląda j.w z tym, że ze względu na opóźnienia związane z pracą poczty wydłuża się czas realizacji.
 • Jeśli faktury opłacane są przelewem to należy również dołączyć potwierdzenie przelewu. W przypadku płatności kurierowi, przy odbiorze paczki, należy pobrać od kuriera dowód wpłaty i dołączyć go do faktury.
 • Można jednorazowo otrzymać zwrot dla kilku faktur/rachunków, z tym że faktura/rachunek musi być dostarczona do nas w terminie do 6 miesięcy od dnia ich wystawienia. W przypadku zwrotu kosztów przejazdu (bilety lub faktury za przejazd) należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wizytę.
 • Podania częściowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

Fundacja opłaca fakturę/rachunek wystawioną na Fundację:
Podopieczny Programu dostarcza fakturę/rachunek wystawioną na fundację, a opłacenie następuje bezpośrednio przez fundację ze środków zgromadzonych na subkoncie.

 • Zapoznaj się z Regulamin PPCh
 • Sprawdź w Regulamin PPCh czy towar/usługa mogą zostać opłacone ze środków zgromadzonych na subkoncie, w razie wątpliwości – skontaktuj się z nami przed dokonaniem zakupu.
 • Zakup nie może przekraczać stanu środków zgromadzonych na subkoncie.

Przypadek 1. Sprzedawca zgadza się wydać towar/zrealizować usługę przed otrzymaniem zapłaty.

 • Podopieczny Programu udaje się do sprzedawcy/usługodawcy i ustala, że może otrzymać towar przed wpłynięciem na konto pieniędzy.
  Uwaga: faktura lub rachunek nie może być wystawiony na kwotę wyższą niż kwota zgromadzona na subkoncie.
 • Faktura powinna być wystawiona na następującego odbiorcę:
 • Fundacja Pomóż Walczyć o Życie,
  <Państwa Imię i Nazwisko>
  ul. M. Hłaski 35/6, 54-608 Wrocław,
  NIP 898 220 11 63
  (Imię i nazwisko może być w uwagach lub adnotacjach na fakturze)
  Uwaga: nie wolno podpisywać się w polu na fakturze zatytułowanym Osoba upoważniona do odbiory faktury.
 • Podopieczny Programu lub sprzedawca/usługodawca wysyła najpierw skan na adres mailowy fundacja@pomozwalczyc.pl po otrzymaniu faktury, jeśli dokument jest wystawiony poprawnie pod względem merytorycznym i księgowym Fundacja przelewa na konto bankowe sprzedawcy/usługodawcy wskazaną kwotę z faktury i informuje o tym mailowo Podopiecznego Programu, następnie należy wysłać oryginał na adres pocztowy Fundacji, listem zwykłym lub priorytetowym na adres:
  Fundacja-Pomóż Walczyć o Życie
  ul. M. Hłaski 35/6, 54-608 Wrocław
 • Prosimy nie wysyłać korespondencji za potwierdzeniem odbioru, gdyż znacznie wydłuża termin otrzymania dokumentów przez Fundację.

Przypadek 2. Sprzedawca nie zgadza się wydać towaru/zrealizować usługi przed otrzymaniem zapłaty.

 • Podopieczny Programu udaje się do sprzedawcy i prosi o wystawienie faktury pro forma.
  Uwaga: faktura nie może być wystawiona na kwotę wyższą niż kwota zgromadzona na subkoncie.
 • Faktura pro forma powinna być wystawiona na następującego odbiorcę:
  Fundacja Pomóż Walczyć o Życie,
  <Państwa Imię i Nazwisko>
  ul. M. Hłaski 35/6, 54-608 Wrocław,
  NIP 898 220 11 63
  (Imię i nazwisko może być w uwagach lub adnotacjach na fakturze)
  Uwaga: nie wolno podpisywać się w polu na fakturze zatytułowanym Osoba upoważniona do odbiory faktury.
 • Podopieczny Programu lub sprzedawca/usługodawca przesyła fakturę pro forma najpierw skanem na adres mailowy fundacja@pomozwalczyc.pl po otrzymaniu faktury, jeśli dokument jest wystawiony poprawnie pod względem merytorycznym i księgowym Fundacja przelewa na konto bankowe sprzedawcy/usługodawcy wskazaną kwotę z faktury i informuje o tym mailowo Podopiecznego Programu,
 • Podopieczny Programu zobowiązany jest odebrać od sprzedawcy/usługodawcy fakturę/rachunek (razem z towarem/po wykonaniu usługi) i przesłać ją niezwłocznie pocztą tradycyjną na adres pocztowy fundacji, listem zwykłym lub priorytetowym na adres:
  Fundacja-Pomóż Walczyć o Życie
  ul. M. Hłaski 35/6, 54-608 Wrocław
 • Prosimy nie wysyłać korespondencji za potwierdzeniem odbioru, gdyż znacznie wydłuża to czas realizacji płatności.
 • W każdym przypadku do kontaktu z Fundacją Podopieczny zobowiązany jest używać adresu e-mail zarejestrowanego w fundacji (podanego w procesie rejestracji).

Jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona faktura/rachunek na Fundację?

Faktura powinna zostać wystawiona na:
Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie
Państwa Imię i Nazwisko
ul. Hłaski 35/6,
54-608 Wrocław
NIP: 898-220-11-63
Imię i nazwisko może być w uwagach lub adnotacjach na fakturze.
Proszę się nie podpisywać w polu “Osoba upoważniona do odbioru faktury”.
W sposobie płatności należy wpisać: przelew

Do kiedy należy przesłać do Fundacji oryginał faktury/rachunku?

Faktura/rachunek wystawiony na Fundację powinna trafić do Fundacji do 10 dni od dnia jej wystawienia.
Faktura/rachunek wystawiony na Podopiecznego Programu wraz z podaniem o pomoc finansową tj. Załącznikiem 3 do Porozumienia, powinny trafić do Fundacji do 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury/rachunku.

Jak mogą być wpłacane pieniądze na moje subkonto przez darczyńców?

Aby darowizna została przypisana do subkonta danego Podopiecznego, powinna zostać wpłacona na numer konta bankowego fundacji nr: 25 1050 1575 1000 0090 9712 1306, a w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko Podopiecznego.

W jaki sposób należy wypełnić formularz PIT, aby podatnik mógł przekazać 1% podatku na moją rzecz?

Podatnik na ostatniej stronie formularza PIT w rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego powinien podać nr KRS Fundacji 0000428288, a w polu cel szczegółów wpisać Imię i Nazwisko Podopiecznego, na rzecz którego przekazywany jest 1%.

Kiedy otrzymam informację o kwocie 1% podatku, jaka została przeznaczona przez podatników na moją rzecz? Jak odbywa się przypisywanie wpłat z 1%?

Urzędy Skarbowe mają czas do końca lipca danego roku na przelanie na konta organizacji pożytku publicznego wpłat z 1% podatków. Wpłaty te dokonywane są w okresie kwiecień – lipiec na dwa sposoby:

 1. jako dedykowane dla danej osoby przelewy (tytuł takiego przelewu brzmi wówczas np. “dla Jana Kowalskiego”) – wówczas informacje o wpłatach są do Państwa wysyłane na bieżąco w miesięcznych aktualizacjach stanu środków zgromadzonych na subkoncie;
 2. jako przelewy zbiorcze bez wyszczególnienia kogo wpłaty dotyczą (tytuł takiego przelewu brzmi wówczas np. “1% podatku od 21 podatników”) – wówczas do prawidłowego rozksięgowania wpłat potrzebne jest dodatkowe zestawienie z urzędu skarbowego zawierające szczegółowy wykaz kwot i celów szczegółowych. Takie zestawienie urzędy skarbowe przesyłają w październiku. Zawiera ono również przelewy opisane w ptk.1. Większość wpłat z 1% podatku przesyłana jest do opp w oparciu o sposób nr 2.

Czyli całościowe rozliczenie odpisów z 1% podatku możliwe jest w październiku/listopadzie danego roku. Tego miesiąca otrzymują Państwo raport dotyczący przelewów opisanych w ptk 1 i 2. Raport zawiera całkowitą kwotę 1% podatku przekazaną na Państwa rzecz za poprzedni rok podatkowy. Część wpłat zawartych w raporcie została wykazana w zestawieniach miesięcznych od maja do września (wpłaty przesyłane do opp w oparciu o sposób nr 1) .

Czy pieniądze zgromadzone na subkoncie muszą zostać wydane w jakimś określonym terminie?

Nie. Nie ma takiej konieczności. Zgromadzone w danym roku pieniądze – jeżeli nie zostaną wykorzystane – przechodzą na kolejny rok, potem na następny. Termin wykorzystania środków jest w pełni dowolny i zależy od potrzeb konkretnego chorego.

Czy w raporcie odpisów 1% podatku otrzymam dane podatników, którzy przekazali wpłaty na moją rzecz? Chciałbym / chciałabym podziękować za 1%.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja nie może przekazywać danych podatników, którzy dokonali odpisów 1% podatku do osób wskazanych w celach szczegółowych. Nawet jeżeli podatnik wyraził w formularzu PIT zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, to zgodnie z interpretacją ustawy jest to zgoda na przekazanie danych do fundacji, a nie do osoby wskazanej w celu szczegółowym. Zgoda na przekazanie danych osobowych nie może bowiem być dorozumiana. Nie przekazujemy również danych osobowych darczyńców dokonujących wpłat bezpośrednich.
Rozumiemy potrzebę podziękowania dla darczyńców oraz podatników, dlatego każdego roku na naszej stronie internetowej zamieszczamy zbiorcze podziękowania w imieniu wszystkich podopiecznych. Niestety tylko na taką formę podziękowań pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa.

Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi na subkoncie po śmierci Podopiecznego?

Porozumienie jasno określa taką sytuację – bez względu na przyczyny ustania obowiązywania Porozumienia, niewykorzystane środki finansowe nie są zwracane Odbiorcy wpłat celowych lub jego rodzinie (§ 8 ust. 1 Porozumienia).
Rozszerzając wyjaśnienie:
Porozumienie w Sprawie Przystąpienia do Programu Pomocy Chorym, zawarte w ramach Programu Pomocy Chorym, wygasa wskutek śmierci Odbiorcy wpłat celowych. Wygaśnięcie zobowiązania wynika w tym przypadku z jego natury oraz celu i jest uzasadnione określonymi w dokumentach programowych celami Programu, a także jego adresatami. Wygaśnięcie Porozumienia z powyższej przyczyny, skutkuje ustaniem stosunku prawnego, brakiem jednej ze stron Porozumienia, a zatem także niemożnością zwrotu poniesionych kosztów. Dodatkowo, bez względu na przyczyny ustania obowiązywania Porozumienia, niewykorzystane środki finansowe nie są zwracane Odbiorcy wpłat celowych lub jego rodzinie (§ 8 ust. 1 Porozumienia).

Załącznik numer 3 do Porozumienia – pobierz

 

Sfinansowanie przejazdu samochodem (kosztów paliwa) Odbiorcy wpłat celowych na leczenie/ rehabilitację/ konsultacje lekarskie możliwe jest w przypadku:

 • transportu tam i z powrotem na turnus rehabilitacyjny lub zajęcia rehabilitacyjne
 • transportu tam i z powrotem do szpitala
 • transportu tam i z powrotem do lekarza (wizyta lekarska)

Zwrot poniesionych kosztów paliwa przez Fundację możliwe jest po przesłaniu przez Odbiorcę wpłat celowych .

W pierwszej kolejności na adres mailowy Fundacji, skanów następujących dokumentów:

 1. Wypełnionego Podania o zwrot kosztów przejazdu samochodem.
 2. Odpowiednio – oryginału faktury / rachunku / zaświadczenia o pobycie / zaświadczenia o wizycie z datą realizacji.
 3. Faktury za paliwo wystawione na Odbiorcę wpłat celowych z wpisanym przez stację numerem rejestracyjnym samochodu.

Następnie po otrzymaniu od Fundacji informacji mailowo, wysłania oryginałów dokumentów na adres pocztowy:

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie
ul Marka Hłaski 35/6
54-608 Wrocław

WAŻNE – Zwrot kosztów paliwa możliwy jest do miesiąca wstecz licząc od daty wizyty lub daty końca pobytu.
Zwrot kosztów realizowany jest po dokonanym przejeździe. Nie ma możliwości rozliczenia zaliczki na zdarzenie przyszłe.

Rozliczanie przejazdu opiera się o stawki za km dla samochodów osobowych:
– 0,5214 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3
– 0,8358 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm3

WAŻNE – Kwota do zwrotu jest to mniejsza wartość między kwotą wynikającą z faktur za paliwo, a kwotą wynikającą z kilometrówki (przejechanej odległości przemnożonej przez powyższą stawkę).

Formularz Podania do pobrania