1% podatku

1,5% podatku

Rozlicz swój PIT 2023 online za darmo i przekaż 1,5% Fundacji Pomóż Walczyć o Życie

 

Program e-pity Copyright 2022-2023 e-file sp. z o.o. sp. k. lub Program e-pity by e-file

“Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie” ma status OPP, w związku z tym każdy podatnik może przekazać 1,5% podatku dochodowego na walkę o życie naszym Podopiecznym – ludziom dotkniętym utratą zdrowia, w szczególności chorym na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłym oraz dzieciom chorym i niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym utratą zdrowia.

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie jest Organizacją Pożytku Publicznego, ratuje zdrowie i życie, dorosłych oraz dzieci. Fundacja nie zatrudnia osób, działa w oparciu o pracę wolnotariacką członków Zarządu, Rady Fundacji oraz wolontariuszy. 100% podarowanego wsparcia, darowizny, odpisy z 1,5% podatku są przeznaczane tylko i wyłącznie na pomoc potrzebującym! Od Podopiecznych nie pobieramy żadnych opłat!

Prowadzimy wszechstronną działalność na rzecz ludzi dotkniętych utratą zdrowia, w szczególności chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłych oraz dzieci chorych i niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zagrożonych utratą zdrowia. Nasi Podopieczni są z całej Polski, dotykają ich różne ciężkie często nieuleczalne choroby, inwalidztwo, Wszystkich łączy jedno – brak środków na leczenie, rehabilitację, ratowanie zdrowia i życia.

Jak pomagamy?

100% podarowanego wsparcia jest przeznaczane tylko i wyłącznie na ratowanie zdrowia i życia oraz niesienie pomocy potrzebującym poprzez:
Finansowanie: leków, terapii, rehabilitacji, operacji medycznych ratujących życie i zdrowie, badań diagnostycznych,zakup środków zaopatrzenia medycznego tj. pieluchomajtki, podkłady. W ramach uzyskanych środków działamy na rzecz poprawy jakości życia udzielamy pomocy społecznej, dzięki której osoby samotne i rodziny przezwyciężają trudne sytuacje życiowe, których nie są byliby w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Udzielana pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomocy społecznej udzielamy osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; (…) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych(…).

Program e-pity Copyright 2021-2022 e-file sp. z o.o. sp. k. lub Program e-pity by e-file

Organizacja Pożytku Publicznego

Kto może przekazać 1,5% podatku organizacjom?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,a od 2009 roku PIT-39).

1,5% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego?

  1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5%.
  2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1,5% należnego podatku.

W przypadku “Fundacji – Pomóż Walczyć o Życie” jest to numer 0000428288

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, mogące mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1,5% przez organizację pożytku publicznego. Na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”.

Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

W polu „Cel szczegółowy” na formularzy PIT należy wpisać Imię i Nazwisko konkretnej osoby. Prosimy o podawanie imienia i nazwiska w mianowniku, bez zdrobnień, o niedopisywanie dodatkowych wyrazów – to znacznie przyspiesza i ułatwia przyporządkowywanie wpłat dla poszczególnych Podopiecznych.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zareślając odpowiednią rubrykę – wyrażam zgodę.

Wyrażenie zgody na podanie swoich danych osobowych będzie dla nas bardzo ważne gdyż w sytuacji ewentualnych niejasności pozwoli nam zweryfikować wpłaty i rozdysponować odpowiednio środki.

Urząd skarbowy przekaże 1,5% podatku należnego na konto wybranej organizacji.

Wniosek podatnika o przekazanie 1,5% wybranej organizacji, zostanie realizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci należny podatek w pełnej wysokości. Musi to uczynić w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

1,5% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 ustawy o PDOF).