Program Pomocy Chorym (PPCh)

Program Pomocy Chorym (PPCh)

Biorąc pod uwagę trudną sytuację chorych – ludzi dotkniętych utratą zdrowia, w szczególności chorym na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłym oraz dzieciom chorym i niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym utratą zdrowia w Polsce, brak lub utrudniony dostęp do leków, leczenia i środków wpływających na poprawę jakości życia, Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie z dniem 01 stycznia 2015 uruchomiła bezpłatny „Program Pomocy Chorym” (w skrócie PPCh), w celu gromadzenia środków w szczególności na leczenie, rehabilitację, poprawę jakości życia i pomoc społeczną.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do bezpłatnego Programu Pomocy Chorym i korzystania z subkonta, powinny

Krok 1

Zapoznaj się z treścią:
Porozumienia w Sprawie Przystąpienia do Programu Pomocy Chorym – Porozumienie w Sprawie PPCh
oraz z Regulaminem dotyczącym Programu Pomocy Chorym – Regulamin PPCh

Krok 2

Wypełnij dokumenty – załączając wymaganą dokumentację

Krok 3

Prześlij na adres:
„Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie”
ul. Marka Hłaski 35/6
54-608 Wrocław
by przyspieszyć proces rozpatrywania przyjęcia do PPCh, należy skontaktować się mailowo – fundacja@pomozwalczyc.pl, przesyłając skan dokumentów.

Krok 4

Potwierdzeniem przystąpienia do Programu jest email przesłany przez Fundację na adres wskazany w Porozumieniu z informacją o pozytywnym zakończeniu procesu przyjęcia lub pismo z taką informacją przesłane pocztą na adres korespondencyjny.

Za administrowanie subkontem fundacja nie pobiera żadnych opłat.

Zakładanie subkonta online

Jak przystąpić do bezpłatnego Programu Pomocy Chorym w skrócie PPCh i mieć możliwość korzystania z subkonta? To proste!

Krok 1

Zapoznaj się z Porozumieniem w Sprawie Przystąpienia do Programu Pomocy Chorym – Porozumienie w Sprawie PPCh.

Krok 2

Zapoznaj się z Regulaminem dotyczącym Programu Pomocy Chorym – Regulamin PPCh

Krok 3

Przygotuj zaświadczenie lekarskie o fakcie bycia osobą chorą/niepełnosprawną lub opiekunem prawnym takiej osoby. Potwierdzeniem w/w faktu powinno być zeskanowane lub sfotografowane zaświadczenie lekarskie lub wypis ze szpitala (strona potwierdzająca tożsamość oraz diagnozę) załączone w formularzu rejestracyjnym; oryginał zaświadczenia osoba przystępująca do Programu Pomocy Chorym powinna przechowywać do wglądu i przedstawić drogą pocztową na każdorazowe wezwania Fundacji. W przypadku, kiedy Chory nie jest w stanie przesłać zaświadczenia drogą elektroniczną, możliwe jest przesłanie pocztą. Wydłuża to jednak proces rozpatrywania podań.

Krok 4

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Potwierdzeniem przystąpienia do Programu Pomocy Chorym jest email przesłany przez Fundację na adres wskazany w formularzu podczas procesu rejestracji z informacją o pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji „Witamy w Fundacji – Pomóż Walczyć o Życie”. W przypadku nie korzystania z poczty elektronicznej, potwierdzenie przystąpienia do Programu jest wysyłane pocztą.

Nota prawna: Na podstawie art. 353 kodeksu cywilnego (zasada swobody zawierania umów) strony zawierające umową mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania. Zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażone przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym także oświadczenie woli w formie elektronicznej. Nie ma zatem przeszkód, aby przystąpienie do Programu Pomocy Chorym następowało poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej. Do zawarcia umowy między stronami dochodzi, gdy oświadczenie woli jednej ze stron dotarło do drugiej strony tak, aby mogła się ona z nim zapoznać, także za pośrednictwem Internetu. Zgodnie zaś z art. 61 par 2 kodeksu cywilnego oświadczenie woli wyrażone w drodze elektronicznej jest złożone w chwili, kiedy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Z powyższego wynika, że wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz odesłanie na wskazany adres mailowy przez fundację potwierdzenia zawarcia umowy subkonta wypełnia obowiązki niezbędne do zawarcia umowy.

Jeżeli jednak chcieliby Państwo otrzymać Porozumienie drogą pocztową w formie papierowej, to informuje, że jest taka możliwość. Wystarczy zgłosić nam ten fakt w odpowiedzi na maila zatytułowanego „Witamy w Fundacji – Pomóż Walczyć o Życie”, następnie wysłać do nas wypełnione formularze Porozumienia i Regulaminu. Zwrotnie otrzymają Państwo dokumenty zatwierdzone przez Fundację.

Przydatne akty prawne

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (21.08.2009 r.)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta. (29.05.2015 r.)

Informacje o Rzeczniku Praw Pacjenta.

Status Osoby Niepełnosprawnej

Uprawnienia Osób Niepełnosprawnych

Jeżeli jednak chcieliby Państwo otrzymać Porozumienie drogą pocztową w formie papierowej, to informuje, że jest taka możliwość. Wystarczy zgłosić nam ten fakt w odpowiedzi na maila zatytułowanego „Witamy w Fundacji – Pomóż Walczyć o Życie”, następnie wysłać do nas wypełnione formularze Porozumienia i Regulaminu. Zwrotnie otrzymają Państwo dokumenty zatwierdzone przez Fundację.

Załącznik numer 3 do Porozumienia – pobierz