Sprawozdania

Sprawozdania

Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie prowadzi działalność pożytku publicznego o numerze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 0000428288.

Wyszukiwarka podmiotów KRS

Przepisy prawa regulują obowiązki sprawozdawcze Fundacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz posiadających status OPP, zasady nadzoru i kontroli nad nimi.

Fundacja corocznie składa sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne do Ministra Zdrowia oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawozdawczość Fundacji – Pomóż Walczyć o Życie oparta jest o następujące akty prawne:
– Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)
– Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr. 137, poz. 1539)
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 529)
– Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

Sprawozdania merytoryczne i finansowe