Statut

Statut

Pobież statut w wersji PDF

Statut Fundacji pod nazwą

„FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I CHOROBY NOWOTWOROWE – POMÓŻ WALCZYĆ O ŻYCIE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Nazwa i Fundator

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I CHOROBY NOWOTWOROWE – POMÓŻ WALCZYĆ O ŻYCIE”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Jacka Gaworskiego zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 25.06.2012 r., nr rep. 12453/2012, sporządzonym przez notariusza Roberta Bronsztejna, z Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek 7.
2. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: „FUNDACJA – POMÓŻ WALCZYĆ O ŻYCIE”.
3. Fundator na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) ustala niniejszy statut.

§ 2
Siedziba
Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§ 3
Terytorium i formy działania

1. Fundacji może działać na terenie Polski oraz poza jej granicami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, stowarzyszeń, spółdzielni i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami.

§ 4
Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5
Minister właściwy

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 6
Ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7
Cele Fundacji

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz ludzi dotkniętych utratą zdrowia, w szczególności chorym na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłym oraz dzieciom chorym i niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym utratą zdrowia,
w tym z zakresu:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) podejmowania przedsięwzięć zmierzających do wzrostu w społeczeństwie wiedzy o problemach osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, likwidacji barier społeczno-psychologicznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób dotkniętych ww. chorobami i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami,
c) upowszechniania informacji przydatnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe oraz ich rodzin, w tym w szczególności w zakresie najnowszych sposobów leczenia ww. chorób,
d) gromadzenia funduszy na profilaktykę, leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe,
e) artykułowania i reprezentowania interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe przed organami władzy państwowej, samorządowej oraz innymi podmiotami,
f) poprawiania warunków życiowych i zdrowotnych chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe oraz zwiększanie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, naukowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym.

§ 8
Sposoby realizacji celów

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) finansowanie terapii lekami chorym na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe,
b) finansowanie ww. chorym zakupu sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku,
c) prowadzenie działalności internetowej, w tym internetowej bazy danych z informacjami przydatnymi dla chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe oraz ich rodzin,
d) organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji,
e) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
f) działania w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji,
g) wspieranie i organizowanie wolontariatu,
h) organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych.

III. MAJĄTEK, DOCHODY i FORMA DZIAŁALNOŚCI FUNADACJI

§ 9
Majątek i fundusz założycielski

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości pozyskane przez Fundacje w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 10
Źródła dochodów

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków i zapisów, subwencji osób prawnych,
2) zbiórek i imprez publicznych,
3) dochodów majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
4) odsetek bankowych, akcji, obligacji, papierów wartościowych,
5) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 11
Przeznaczenie dochodów

Dochody uzyskiwane przez Fundację mogą być przeznaczane na realizację wszystkich celów statutowych według swobodnego uznania Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§ 12
Transakcję z osobami powiązanymi

Majątek Fundacji pozostaje pod szczególną prawną ochroną, w związku z tym zabrania się podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
d) dokonywaniu zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13
Forma działalności Fundacji

1. Działalność Fundacji w zakresie realizacji celów statutowych może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że pobierana odpłatność nie może być wyższa od kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, jak i też wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych przy wykonywaniu tej działalności nie przekraczają 3 krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie do realizacji jej celów statutowych związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.
3. Prowadzenie odpłatnej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności.
4. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
1) ochrony i promocji zdrowia (94.99.Z),
2) podejmowania przedsięwzięć zmierzających do wzrostu w społeczeństwie wiedzy
o problemach osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, likwidacji barier społeczno-psychologicznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób dotkniętych ww. chorobami i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami (94.99.Z),
3) upowszechniania informacji przydatnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane
i choroby nowotworowe oraz ich rodzin, w tym w szczególności w zakresie najnowszych sposobów leczenia ww. chorób (85.60.Z),
4) gromadzenia funduszy na profilaktykę, leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe (94.99.Z),
5) artykułowania i reprezentowania interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane
i choroby nowotworowe przed organami władzy państwowej, samorządowej i innymi podmiotami (94.99.Z),
6) poprawiania warunków życiowych i zdrowotnych chorych na stwardnienie rozsiane
i choroby nowotworowe oraz zwiększanie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, naukowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym (94.99.Z),
7) finansowanie terapii lekami chorym na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe (94.99.Z),
8) finansowanie chorym na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe zakupu sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku (88.99.Z),
9) prowadzenie działalności internetowej, w tym internetowej bazy danych z informacjami przydatnymi dla chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe oraz ich rodzin (63.12.Z),
10) organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji (94.99.Z),
11) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji (94.99.Z),
12) działania w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji (94.99.Z),
13) wspieranie i organizowanie wolontariatu (94.99.Z),
14) organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych (94.99.Z).

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 14
Zasady ogólne

Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej także „Zarządem”,
b) Rada Fundacji, zwana dalej także „Radą”.

§ 15
Skład Zarządu Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd Fundacji lub każdego z jego członków w każdym czasie.
3. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu Fundacji. Prezes kieruje pracami Zarządu Fundacji.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje charytatywnie z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Fundator może zdecydować, o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i określić wysokość ich wynagrodzenia. W takich wypadkach umowę z członkami Zarządu podpisuje Fundator lub przewodniczący Rady Fundacji.

§ 16
Kompetencje Zarządu Fundacji

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
d) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
f) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
g) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji;
h) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
i) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
j) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

§ 17
Sposób reprezentowania Fundacji

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, niezależnie od ilości członków Zarządu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

§ 18
Posiedzenia i uchwały Zarządu Fundacji

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb na wniosek Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą faxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność Prezesa Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego Zarządu.

§ 19
Skład Rady Fundacji

1. Fundator może powołać Radę Fundacji, która składa się z dwóch do pięciu osób.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator na czas nieokreślony, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
4. Fundator spośród członków Rady Fundacji wybiera jej przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje charytatywnie, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Fundator może zdecydować, o przyznaniu członkom Rady Fundacji wynagrodzenia, jednakże w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni lub przyznać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z ich działalnością w Radzie.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
2) śmierci jej członka;
3) złożenia przez niego rezygnacji;
4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 20
Kompetencje Rady Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania i planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji sporządzanych przez Zarząd Fundacji, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji opracowanych przez Zarząd;
b) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
c) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie do zaopiniowania przez Fundatora lub Zarząd;
d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
e) powoływanie biegłego rewidenta.
3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia dokumentów dotyczących Fundacji;
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 21
Posiedzenia i uchwały Rady Fundacji

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Fundatora.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu przez pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą faxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.
6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
7. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22
Zmiana Statutu

1. Statut Fundacji może być zmieniony przez Zarząd.
2. Zmiana statutu może dotyczyć istotnych celów Fundacji, jednakże wyłącznie za zgodą Fundatora.

§ 23
Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
w razie osiągnięcia celu dla którego została powołana lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator lub Zarząd Fundacji, powołując jednocześnie likwidatora Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji likwidator przekazuje instytucjom wskazanym przez Zarząd lub Fundatora, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

§ 24
Postanowienia dodatkowe

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna w dniu rejestracji Fundacji i kończy się 31 grudnia 2012 r.
2. Sprawozdania finansowe podlegają badaniu w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy. Biegłego rewidenta powołuje Rada Fundacji.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Statut niniejszy zaczyna obowiązywać od momentu zarejestrowania go przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Wrocław, dnia 24.06.2015 r.