Formularz zgłoszeniowy przystąpienia do Programu Pomocy Chorym w skrócie PPCh

Formularz zgłoszeniowy przystąpienia do Programu Pomocy Chorym w skrócie PPCh

Przez wypełnienie formularza zgłaszam chęć przystąpienia do PPCh.

  Dane osobowe:

  Imię *

  Nazwisko *

  PESEL *

  Dane adresowe:

  Ulica *

  Nr domu *

  Nr mieszkania

  Miejscowość *

  Kod pocztowy *

  Dane kontaktowe:

  Telefon stacjonarny

  Telefon komórkowy *

  Adres email *

  W przypadku osoby niepełnoletniej lub niezdolnej do wykonywania czynności prawnych, proszę zaznaczyć opcję Dane przedstawiciela ustawowego i podać poniżej dane przedstawiciela ustawowego.

  Dane przedstawiciela ustawowego

  Reprezentowanym przez:

  Dane osobowe:

  Imię *

  Nazwisko *

  PESEL *

  Dane adresowe:

  Ulica *

  Nr domu *

  Nr mieszkania

  Miejscowość *

  Kod pocztowy *

  Dane kontaktowe:

  Telefon stacjonarny

  Telefon komórkowy *

  Adres email *


  Zaświadczenie lekarskie:

  Załącz zaświadczenie lekarskie **


  * Pola obowiązkowe.

  ** Potwierdzeniem faktu bycia osobą chorą/ niepełnosprawną/inne, powinno być zeskanowane lub sfotografowane zaświadczenie lekarskie lub wypis ze szpitala (strona potwierdzająca tożsamość oraz diagnozę); oryginał zaświadczenia osoba przystępująca do PPCh powinna przechowywać do wglądu i przedstawić drogą pocztową na każdorazowe wezwania Fundacji.

  *** Przesłanie zaświadczenia w formie skanu, drogą elektroniczną przyspiesza proces akceptacji nowego członka PPCh, jeżeli nie mają Państwo możliwości przesłania skanu, proszę dokończyć proces rejestracji elektronicznej, a zaświadczenie niezwłocznie przesłać pocztą.