Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych 2006-2015

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych 2006-2015

Podstawa prawna: Ustawa z 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”.

Cele programu

 • Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory;
 • Osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów;
 • Osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;
 • Stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju chorób nowotworowych;
 • Utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i w poszczególnych regionach kraju.

Czytaj więcej

Kierunki działania

 • Rozwój profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia;
 • Wdrożenie populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci;
 • Zwiększenie dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów;
 • Standaryzacja procedur leczenia napromienianiem; Uzupełnienie oraz wymiana wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów;
 • Upowszechnienie metod leczenia skojarzonego;
 • Rozwój i upowszechnienie współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczenia odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii;
 • Rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych;
 • Poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów;
 • Upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.

Czytaj więcej

Nakłady i tryb wyboru realizatorów

 • Program jest finansowany z budżetu państwa i środków pozabudżetowych, a łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie realizacji wyniosą 3.000.000 tys. zł;
 • Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w ramach Programu nie mogą być w poszczególnych latach mniejsze niż 250.000 tys. zł;
 • Realizatorami działań wynikających z Programu mogą być wszystkie podmioty prawa funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia;
 • Wyboru realizatorów działań wynikających z Programu, finansowanych i budżetu państwa, dokonuje się w trybie konkursu ofert przeprowadzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Czytaj więcej

Organizacja programu

Minister właściwy do spraw zdrowia:

 • Określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w kolejnych trzech latach;
 • Opracowuje projekt harmonogramu zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata;
 • Koordynuje współpracę między wszystkimi podmiotami realizującym poszczególne działania wynikające z Programu;
 • Dokonuje wyboru realizatorów działań wynikających z Programu;
 • Kontroluje jakość świadczeń finansowych w ramach Programu;
 • Opracowuje roczne sprawozdania z realizacji Programu;
 • Zapewnia obsługę administracyjną realizacji Programu;
 1. Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia Radzie Ministrów projekt harmonogramu zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata, a także roczne sprawozdanie z realizacji Programu.
 2. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwał, harmonogram zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata.
 3. Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do 31 maja, roczne sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok kalendarzowy, harmonogram zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata.

Czytaj więcej

Kierunki działania

 1. opiniowanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, na każdy kolejny rok i w trzech kolejnych latach.
 2. coroczna analiza realizacji Programu.
 3. opiniowanie projektu harmonogramu na każdy kolejny rok i trzy lata i sprawozdań z realizacji Programu w każdym kolejnym roku;
 4. opracowanie zakresu działań niezbędnych do realizacji Programu.
 5. opiniowanie projektów rozwiązań z realizacją Programu.
 6. opiniowanie działań podejmowanych przez realizatorów działań wynikających z Programu.
 7. opiniowanie dokumentacji dotyczącej wymagań związanych z konkursami ofert.

Czytaj więcej

Funkcje rady do spraw zwalczania chorób nowotworowych

 1. opiniowanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, na każdy kolejny rok i w trzech kolejnych latach.
 2. coroczna analiza realizacji Programu.
 3. opiniowanie projektu harmonogramu na każdy kolejny rok i trzy lata i sprawozdań z realizacji Programu w każdym kolejnym roku;
 4. opracowanie zakresu działań niezbędnych do realizacji Programu.
 5. opiniowanie projektów rozwiązań z realizacją Programu.
 6. opiniowanie działań podejmowanych przez realizatorów działań wynikających z Programu.
 7. opiniowanie dokumentacji dotyczącej wymagań związanych z konkursami ofert.

Czytaj więcej

Źródło: Kodeks Walki z Rakiem