Ulga rehabilitacyjna 2018

W 2018 roku wchodzą w życie niewielkie zmiany związane z ulgą rehabilitacyjną

Ulga rehabilitacyjna dotyczy osób niepełnosprawnych osiągających dochód w danym roku podatkowym. W 2018 roku przepisy związane z ulgą ulegają pewnym zmianom.

Co to jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna to możliwość odliczenia od podatku w rocznej deklaracji PIT przez osoby niepełnosprawne kosztów związanych między innymi z utrzymaniem psa-przewodnika czy dojazdem na zabiegi lecznicze.

Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać mogą osoby rozliczające się według skali podatkowej, czyli na formularzu PIT-36 lub PIT-37. W tym przypadku odpowiednią kwotę ulgi należy odliczyć od dochodu podatnika. Termin złożenia deklaracji PIT w 2018 roku upływa 30 kwietnia 2018. Poza tym ulga rehabilitacyjna może zostać odliczona od przychodu, gdy podatnik rozlicza się z fiskusem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub za najem według formularza PIT-28. Tu termin składania druków w urzędzie skarbowym jest krótszy, upływa bowiem 31 stycznia 2018 roku.

Kogo obowiązuje ulga rehabilitacyjna 2018?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać podatnicy z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby je utrzymujące, spokrewnione lub z nimi spowinowacone.

W pierwszej kolejności ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia spośród beneficjentów ulgi rehabilitacyjnej osoby posiadające:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  • decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej, socjalnej lub z racji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy,
  • orzeczenie wydane według odrębnych przepisów w przypadku osób do 16. roku życia,
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez upoważniony do tego organ.

Poza tym z ulgi rehabilitacyjnej skorzystają podatnicy, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną. Kwalifikują się do nich małżonkowie, dzieci (własne, przysposobione, wzięte na wychowanie), pasierbowie, rodzice, teściowie, rodzeństwo, małżonkowie dzieci, ojczymowie i macochy. W momencie, gdy dwoje rodziców chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na dziecko, prawo do ulgi przysługuje obojgu z nich, niezależnie od ich stanu cywilnego. Warunkiem zakwalifikowania się do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osobę utrzymującą jest nieprzekroczenie przez niepełnosprawnego kwoty dochodu, która od 2018 roku wynosi 10 080 zł.

Wydatki podlegające uldze rehabilitacyjnej do 2018 roku

Wydatki związane z utrzymaniem osoby niepełnosprawnej, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej, dzielą się na limitowane i nielimitowane. Wśród limitowanychznajdują się koszty opłacenia przewodników dla osób niewidomych według I lub II grupy albo osób z zaburzeniem narządu ruchu według I grupy inwalidztwa. Poza tym grupa obejmuje zakup leków oraz koszty użytkowania samochodu osobowego. W tych przypadkach kwota odliczenia jest stała i wynosi 2 280 zł.

Wydatki nielimitowane to te związane z dostosowaniem do potrzeb niepełnosprawnego samochodu lub mieszkania, zakupem niezbędnego sprzętu, opłatami za turnusy lub domowe zabiegi rehabilitacyjne, a także kosztami transportu niepełnosprawnego na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne.

Ulga rehabilitacyjna 2018 – ważne zmiany

Przede wszystkim w 2018 roku ulga rehabilitacyjna obowiązuje do wyższego limitu dochodów. Kwota została podniesiona o niemal 1000 zł i aktualnie wynosi 10 080 zł w skali roku. W dochód wlicza się zarówno renta, jak i dodatki pielęgnacyjne. Oznacza to, że jeśli niepełnosprawny pobrał łącznie w ciągu roku 11 000 zł, to jego opiekunowi nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Kolejną zmianą dotyczącą ulgi, obowiązującą już w 2018 roku, jest rozszerzenie kwalifikujących się do niej wydatków. Odliczyć można bowiem nie tylko transport niepełnosprawnego na zabiegi lecznicze, ale również w innych celach. Ponadto od 2018 roku uldze rehabilitacyjnej w grupie wydatków limitowanych podlegać będą koszty utrzymania psa-przewodnika osoby niewidomej.

źródło money.pl